Adatkezelési tájékoztató

MEGKÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELY A CORALTOURS.HU, NASZUT.HU, ESKUVOKULFOLDON.HU MOTOROZZVELEM.HU OLDALAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK:
1 Általános szabály
A Coral Tours Kft. által üzemeltetett oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) jogszabályaival összhangban megengedett.
2 A honlap tartalma
A honlapon található információkat a Coral Tours munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére a Coral Tours nem ad garanciát. A Coral Tours és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a Coral Tours honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A Coral Tours fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.
3 Kapcsolódó honlapok
A www.coraltours.hu, www.naszut.hu, www.eskuvokulfoldon.hu oldalak tartalmaznak olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a coraltours.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, a Coral Tours és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.
4 Adatvédelem
A Coral Tours tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. A Coral Tours oldalán az alábbi adatokat rögzíti:
4.1 Hírlevél küldés feliratkozóknak
Amennyiben Ön a Coral Tours rendszeresen kiküldött hírlevelére kíván feliratkozni, akkor ehhez a következő személyes adatot kell megadnia:
email cím, név
Az adatot visszavonásig (leiratkozásig) vagy a cím megszűnéséig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
4.2 Weboldalon történő ajánlatkérés esetén
Amennyiben Ön a Coral Tours valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:
Név, telefonszám, email cím
Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használjuk fel. Az ajánlatadás érvényességének lejárta után töröljük azokat.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók
4.3 Utazási utalvány / Nászutas-utalvány értékesítése
Amennyiben Ön a Coral Tours szolgáltatásaira beváltható utazási utalványt kíván rendelni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:
Név, számlázási cím, email cím, telefonszám
Az ebből a célból kezelt adatokat a megrendelt utazási utalvány kiállítása és számlázása érdekében használjuk fel.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók
4.4 Esküvő külföldön – fotó kezelése marketing célokra
Az iroda által szervezett esküvő során készült fényképek marketing célokra történő felhasználása, a következő személyes adatot kezeljük:
Képmás
Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig – a publikálás sajátosságai miatt a már nyilvánossá tett fényképek eltüntetése nem, csak a további felhasználás megszüntetése lehetséges
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: Nyilvános interneten történő felhasználás
4.5 Állásajánlatra jelentkezés
Amennyiben Ön a Coral Tours által kiírt állásajánlatra kíván jelentkezni (köszönjük), akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:
Név, telefonszám, email cím, fotó, önéletrajzi adatok (iskolai végzettségre, korábbi munkatapasztalatra, nyelvismeretre, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatok)
Az adatokat az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében használjuk fel. Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján továbblépünk a toborzási folyamatban, akkor az Ön személyes adatainak további kezeléséhez írásos hozzájárulását fogjuk kérni.
Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatait azonnal töröljük.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók
4.6 Weboldal látogatás naplózása
A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:
Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók
5 Személyes adatok használata
Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a Coral Tourst arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.
5.1 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a Coral Tours harmadik félnek nem adja át.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Coral Tours adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő Coral Tours utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.
5.2 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
5.3 Tájékoztatáshoz való jog
A Coral Tours megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
5.4 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
5.5 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Coral Tours által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
5.6 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Coral Tours indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.7 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Coral Tours korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
5.8 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
5.9 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
5.10 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
6 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-869212
Adószám: 13710091-2-42
Engedélyszám: U-000733
Belső adatvédelmi felelős neve: Török Ágnes
Elérhetőségei: (+36) 1 412-1212, coral@coraltours.hu
7 Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:
Tárhely szolgáltató / Weboldal fejlesztés:

Név: TravelGATE Kft.
Székhely: 1094 Budapest Páva utca 8, 4. emelet 405.
E-mail cím: info@travelgate.hu
Weboldal: www.travelgate.hu
8 Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 
Budapest, 2019. január 2.